Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα της έρευνας μέσα από ένα πακέτο ερευνητικών δραστηριοτήτων (ΠΑΚ1) με μικτές μεθόδους (mixed methods), το οποίο θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πακέτου δραστηριοτήτων εκπαίδευσης (ΠΑΚ2) και ενός πακέτου δραστηριοτήτων επικοινωνίας (ΠΑΚ3). Παράλληλα, θα υλοποιηθεί ένα πακέτο δραστηριοτήτων δικτύωσης (ΠΑΚ4).

 

Πακέτο ερευνητικών δραστηριοτήτων (ΠΑΚ1)

  • Ημι-δομημένες (semi-structured), σε βάθος (in-depth), πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) συνεντεύξεις με κλινικούς θεραπευτές (ψυχίατροι και κλινικοί ψυχολόγοι) (δείγμα περίπου τριάντα ατόμων), βάσει ενός ειδικά διαμορφωμένου από τους ερευνητές ερωτηματολογίου. Κριτήρια συμμετοχής των υποκειμένων στην έρευνα: κλινική εμπειρία (είτε σε νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό γραφείο) με άτομα με ΜΔΠ. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συνοψίζονται στους εξής θεματικούς άξονες: α) ακαδημαϊκό προφίλ και κλινική εκπαίδευση, β) ευαισθητοποίηση για τη ΜΔΠ, γ) διαγνωστική συνάντηση (δυσκολίες διάγνωσης), δ) διαδικασία που ακολουθείται μετά τη διάγνωση (ενημέρωση, λήψη αποφάσεων), ε) θεραπεία (είδος θεραπείας: φαρμακευτική, ψυχοθεραπευτική, συνδυασμός των δύο) – θεραπευτική σχέση, στ) συνεργασία με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ζ) εμπειρία θεραπευτικής εργασίας με τα άτομα με ΜΔΠ. Οι συνεντεύξεις θα ηχογραφηθούν και θα απομαγνητοφωνηθούν λέξη προς λέξη. Για την ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση λόγου (discourse analysis). Η μέθοδος αυτή θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη για τη μελέτη των επαγγελματικών κοινωνικών αναπαραστάσεων (professional social representations) καθώς στόχος μας είναι να διερευνήσουμε πώς μιλούν οι κλινικοί επιστήμονες για τη ΜΔΠ και πώς η ΜΔΠ κατασκευάζεται στις αναφορές περιστατικών από την κλινική πράξη.
  • Ομάδες εστίασης (focus groups) με νοσηλευτές/τριες (δείγμα έως δέκα ατόμων). Κριτήρια συμμετοχής των υποκειμένων στην έρευνα: εργασία σε ειδικά ιατρεία – τμήματα νοσοκομείων για διαταραχές προσωπικότητας. Για τη διεξαγωγή της συζήτησης θα δημιουργηθεί ένας ειδικός οδηγός, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές: α) γνώσεις, β) πεποιθήσεις, γ) εμπειρίες, δ) πρακτικές, ε) ανάγκες. Η συζήτηση θα ηχογραφηθεί και θα απομαγνητοφωνηθεί λέξη προς λέξη. Η κωδικοποίηση των δεδομένων θα γίνει όπως ορίζει η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) τόσο με το χέρι όσο και με τη χρήση ενός στατιστικού πακέτου ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (Nvivo). Η επιλογή της μεθόδου βασίζεται στην ανάπτυξη ενός επεξηγηματικού μοντέλου (παράγοντες, επίδραση, επιρροές) των στάσεων και των συμπεριφορών των νοσηλευτών/τριών απέναντι στα άτομα με ΜΔΠ.
  • Εθνογραφική έρευνα (ethnography): Συμμετοχή του ερευνητή στις δραστηριότητες ενός τμήματος νοσηλείας ατόμων με ΜΔΠ. In vivo παρατήρηση και παραγωγή σημειώσεων πεδίου με σκοπό την καταγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων με ΜΔΠ και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
  • Ημι-δομημένες (semi-structured), σε βάθος (in-depth), πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) συνεντεύξεις με άτομα με ΜΔΠ (δείγμα έως δέκα ατόμων), βάσει ενός ειδικά διαμορφωμένου από τους ερευνητές ερωτηματολογίου. Κριτήρια συμμετοχής των υποκειμένων στην έρευνα: να είναι άνω των 18 ετών, να έχουν διάγνωση ΜΔΠ από ψυχίατρο και να έχουν δεχτεί φροντίδα (φαρμακευτική αγωγή ή/και ψυχοθεραπεία ή/και νοσηλεία). Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα: α) βίωμα της ασθένειας, β) στρατηγικές διαχείρισης των συμπτωμάτων, γ) στίγμα-διάκριση, δ) απόφαση για αναζήτηση φροντίδας-θεραπείας, ε) εμπειρίες από τις ΥΨΥ, στ) διάγνωση, ζ) θεραπεία, η) ανάγκες. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων θα αναλυθούν με τη μέθοδο της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA). Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχτηκε καθώς στόχος είναι να δοθεί έμφαση στην προσωπική ερμηνεία και νοηματοδότηση των εμπειριών από τα ίδια τα άτομα με ΜΔΠ (Smith, 2011˙ Smith et al., 2009). Το υλικό θα εμπλουτιστεί από τις αναρτήσεις ατόμων με ΜΔΠ και των οικείων τους (οικογένεια, λοιποί συγγενείς, σύντροφοι, φίλοι, συνάδελφοι) σε ένα –ειδικά διαμορφωμένο για την έρευνα– ιστολόγιο (blog), όπου τα μέλη θα μπορούν μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες ζώντας ως άτομα με ΜΔΠ ή ζώντας μαζί με ένα άτομο με ΜΔΠ. Το υλικό θα αναλυθεί θεματικά. Η θεματική ανάλυση (thematic analysis) συνεπάγεται μια διαδικασία ανίχνευσης, αναφοράς και ανάλυσης σταθερότυπων (patterns) νοήματος εντός του ποιοτικού υλικού.
  • Ημι-πειραματικοί χειρισμοί με φοιτητές/φοιτήτριες ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών, καθώς και σχολών ψυχολογίας (μελλοντικοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας). Ως κριτήριο συμμετοχής τίθεται η εγγραφή των συμμετεχόντων/ουσών στον κατάλογο φοιτητών/τριών μιας από τις παραπάνω σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Οι πειραματικοί χειρισμοί θα σχεδιαστούν βάσει των δεδομένων από τη διεθνή βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών που προβλέπονται για την παρούσα ερευνητική μελέτη και θα έχουν ως σκοπό τη μελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων των συμμετεχόντων/ουσών (μελλοντικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας). Θα δημιουργηθεί από τους ερευνητές ένα ερευνητικό πακέτο, το οποίο θα αποτελείται από τρία μέρη: α) ερωτηματολόγιο τύπου KABP (Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices) που θα διερευνά τις απόψεις-πεποιθήσεις των συμμετεχόντων/ουσών απέναντι στην ψυχική ασθένεια γενικά και τη ΜΔΠ ειδικά (οι ερωτήσεις θα αφορούν μια σειρά από δηλώσεις, οι οποίες θα ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες βάσει της βιβλιογραφίας: i) έλεγχος παρορμήσεων, ii) δυνατότητα θεραπείας, iii) επικινδυνότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να απαντήσουν με τη βοήθεια μιας κλίμακας Likert), β) σενάριο (vignette) με πρωταγωνιστή ένα άτομο με ΜΔΠ, γ) ερωτηματολόγιο που θα διερευνά τις στάσεις των συμμετεχόντων/ουσών απέναντι στον/στην πρωταγωνιστή/στρια του σεναρίου. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε αν οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν τις στάσεις τους. Τα αποτελέσματα θα εξεταστούν επίσης με βάση το φύλο, την ηλικία, το αντικείμενο σπουδών, το επίπεδο σπουδών και την προσωπική επαφή των συμμετεχόντων/ουσών με άτομα με ΜΔΠ. Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με το στατιστικό πακέτο SPSS.
  • Delphi. Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων από διάφορους κλάδους που σχετίζονται με την ψυχική υγεία (ψυχίατροι, κλινικοί και κοινωνικοί ψυχολόγοι/ψυχολόγοι της υγείας, κοινωνιολόγοι της υγείας, κοινωνικοί και ιατρικοί ανθρωπολόγοι, κ.ά.), από τους οποίους θα ζητηθεί να συμμετέχουν ανώνυμα σε μια έρευνα Delphi, μια ενδεδειγμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στην κοινωνική έρευνα στο χώρο της υγείας για τη συλλογή και σύνθεση των απόψεων των ειδικών. Οι ειδικοί που θα συμμετέχουν θα προβούν σε αποτίμηση του προκαταρκτικού μοντέλου (preliminary model) BPD-I.Mo.CI., το οποίο θα δημιουργηθεί βάσει των αποτελεσμάτων των προβλεπόμενων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών για την αποτελεσματική διαχείριση των ατόμων με ΜΔΠ, προτείνοντας βελτιώσεις του μοντέλου.

 

Πακέτο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΚ2)

Σε έρευνα των Deans & Meocevic (2006) το 1/3 των ερωτώμενων νοσηλευτών/τριών δήλωσε ότι «διαφωνεί απόλυτα»/«διαφωνεί» στο ότι γνωρίζουν πώς να φροντίζουν άτομα με ΜΔΠ. Ωστόσο, σε έρευνα αξιολόγησης μιας παρέμβασης σε νοσηλευτές/τριες (με τη χρήση pre- και post-tests) φάνηκε ότι η εκπαίδευση σε θέματα ΜΔΠ βελτιώνει τόσο τις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στα άτομα με ΜΔΠ όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας (Commons Treloar & Lewis, 2008˙ Krawitz, 2004˙ McAllister et al., 2002˙ Miller & Davenport, 1996).

Οι Ross & Goldner (2009) επισημαίνουν ότι για την εξάλειψη του στίγματος και την αλλαγή της αρνητικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στα άτομα με ΜΔΠ, κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας χρειάζεται να «αποστιγματοποιήσει» τη ΜΔΠ μέσα από τον (ανα)στοχασμό των δικών του πρακτικών. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα των Bodner et al. (2015), οι νοσηλευτές/τριες και οι ψυχίατροι εξέφρασαν την ανάγκη για εκπαίδευση σε νέες βραχυπρόθεσμες μεθόδους (short-term methods), οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων όσον αφορά τη φροντίδα των ατόμων με ΜΔΠ.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός βραχυπρόθεσμου (short-term) προγράμματος εκπαίδευσης ΕΨΥ που εργάζονται με άτομα με ΜΔΠ, βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρότασης. Στο εν λόγω πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί το Five Step “Microskills” Model of Clinical Teaching (Neher et al., 1992) και θα παρουσιαστεί το BPD-I.Mo.C.I. Γενικός σκοπός της ειδικής αυτής εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση των κλινικών πρακτικών των ΕΨΥ που εργάζονται με άτομα με ΜΔΠ. Ως ειδικοί στόχοι του προγράμματος ορίζονται:

  • Η διερεύνηση των προσωπικών εσωτερικευμένων αναπαραστάσεων, των στάσεων, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών των ΕΨΥ αναφορικά με τα άτομα με ΜΔΠ.
  • Η ευαισθητοποίηση τους για το στίγμα και τις επιπτώσεις του στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας, τις κλινικές πρακτικές και τις πολιτικές.
  • Η συμβολή στην κοινωνική αλλαγή μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αναζητηθούν μέσα από επιστημονικές εταιρείες, ερευνητικά δίκτυα, επαγγελματικές ενώσεις και χώρους εργασίας (ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ.). Για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν pre-tests (πριν την έναρξη της εκπαίδευσης) και post-tests (με την περάτωση της εκπαίδευσης και follow up μετά από 3 μήνες).

 

Πακέτο δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης και δικτύωσης (ΠΑΚ3)

Ο Μάιος έχει ανακηρυχθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τη ΜΔΠ. Με την ολοκλήρωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα διοργανωθεί τον Μάιο μια ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα έχει ως σκοπό να φέρει σε επικοινωνία και να δημιουργήσει δεσμούς ανάμεσα στην κοινότητα των ατόμων με ΜΔΠ και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η ημερίδα θα είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό, στοχεύοντας στην περισσότερη ορατότητα της ΜΔΠ και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για θέματα στίγματος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ ειδικών επιστημόνων που θα αποτελούν τη στρογγυλή τράπεζα (table ronde) και του ακροατηρίου.

Στο ΠΑΚ3 περιλαμβάνεται επίσης η διάχυση της γνώσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και παρουσιάσεις σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια.

Η μετάδοση εκλαϊκευμένης γνώσης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, θα επιτευχθεί μέσα από τη δημοσίευση άρθρων στον Ημερήσιο Τύπο και παρεμβάσεις στα ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος BPD-IMoCI θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο φορέων, που δρουν στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε άτομα με ΜΔΠ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες, δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οργανώσεις ασθενών, κτλ.), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε δράσεις και παρεμβάσεις. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να φέρει σε επικοινωνία και επαφή τα άτομα με ΜΔΠ, δημιουργώντας ένα κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης στη φιλοσοφία του peer support, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους. Ως εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο και οι ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρει μέσω των κοινωνικών μέσων (social media). Συγκεκριμένα, στο κοινωνικό μέσο facebook θα δημιουργηθεί μια «κλειστή ομάδα» που αφορά αποκλειστικά σε άτομα που ζουν με τη διάγνωση της ΜΔΠ και τους οικείους τους, με σκοπό την ενημέρωση και την έκφραση. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας παρουσίασης του προγράμματος (bpd-imoci.gr) θα λειτουργήσει ένα forum, το οποίο θα αποτελέσει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με ΜΔΠ.

 

Το BPD-IMoCI

Πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός νέου μοντέλου παρεμβάσεων, οι οποίες θα ενσωματώνουν τις φαινομενολογικές κατηγορίες που προκύπτουν από τη μελέτη των βιωμάτων και των εμπειριών των ίδιων των χρηστών ΥΨΥ (Gunderson, 2009) και θα προσαρμόσουν τα καθοριστικά κλινικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στις κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να αντανακλούν αυτές τις κατηγορίες (Black et al., 2011).

Η διαπροσωπική διάσταση της παροχής φροντίδας δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί, αλλά να αναγνωριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική  θεραπεία των ατόμων με ΜΔΠ (βλ. Sleath et al., 2014˙ Duggan, 2006˙ Charles et al., 1997).

Τα αποτελέσματα των ερευνών θα υποδείξουν τους τρόπους σχεδιασμού περισσότερο ευαίσθητων ΥΨΥ και παρέμβασης στις στάσεις-συμπεριφορές των ΕΨΥ. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να αναπτύξουμε ένα συμπεριληπτικό μοντέλο διαχείρισης των ατόμων με ΜΔΠ, ολιστικής προσέγγισης, (ακρωνύμιο BPD-I.Mo.C.I. της αγγλικής ονομασίας Borderline Personality Disorder – Inclusion Model of Clinical Interventions), που θα οικοδομηθεί πάνω στις ανάγκες που εξέφρασαν τα άτομα με ΜΔΠ –λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προσεγγίσεις των επαγγελματιών υγείας– και το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για εκπαιδευτικούς και κλινικούς σκοπούς, καθώς και για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το μοντέλο θα είναι «συμπεριληπτικό», καθώς θα περιλαμβάνει και τις απόψεις των ίδιων των ατόμων που ζουν με τη διάγνωση της ΜΔΠ. Θα είναι επίσης «ολιστικό», καθώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ασθένεια, αλλά και ψυχοκοινωνικοί (λειτουργικότητα, ποιότητα ζωής, κοινωνική αλληλεπίδραση, κτλ.).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων