Σε έρευνα των Deans & Meocevic (2006) το 1/3 των ερωτώμενων νοσηλευτών/τριών δήλωσε ότι «διαφωνεί απόλυτα»/«διαφωνεί» στο ότι γνωρίζουν πώς να φροντίζουν άτομα με ΜΔΠ. Ωστόσο, σε έρευνα αξιολόγησης μιας παρέμβασης σε νοσηλευτές/τριες (με τη χρήση pre- και post-tests) φάνηκε ότι η εκπαίδευση σε θέματα ΜΔΠ βελτιώνει τόσο τις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στα άτομα με ΜΔΠ όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας (Commons Treloar & Lewis, 2008˙ Krawitz, 2004˙ McAllister et al., 2002˙ Miller & Davenport, 1996).

Οι Ross & Goldner (2009) επισημαίνουν ότι για την εξάλειψη του στίγματος και την αλλαγή της αρνητικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στα άτομα με ΜΔΠ, κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας χρειάζεται να «αποστιγματοποιήσει» τη ΜΔΠ μέσα από τον (ανα)στοχασμό των δικών του πρακτικών. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα των Bodner et al. (2015), οι νοσηλευτές/τριες και οι ψυχίατροι εξέφρασαν την ανάγκη για εκπαίδευση σε νέες βραχυπρόθεσμες μεθόδους (short-term methods), οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων όσον αφορά τη φροντίδα των ατόμων με ΜΔΠ.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός βραχυπρόθεσμου (short-term) προγράμματος εκπαίδευσης ΕΨΥ που εργάζονται με άτομα με ΜΔΠ, βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρότασης. Στο εν λόγω πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί το Five Step “Microskills” Model of Clinical Teaching (Neher et al., 1992) και θα παρουσιαστεί το BPD-I.Mo.C.I. Γενικός σκοπός της ειδικής αυτής εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση των κλινικών πρακτικών των ΕΨΥ που εργάζονται με άτομα με ΜΔΠ. Ως ειδικοί στόχοι του προγράμματος ορίζονται:

  • Η διερεύνηση των προσωπικών εσωτερικευμένων αναπαραστάσεων, των στάσεων, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών των ΕΨΥ αναφορικά με τα άτομα με ΜΔΠ.
  • Η ευαισθητοποίηση τους για το στίγμα και τις επιπτώσεις του στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας, τις κλινικές πρακτικές και τις πολιτικές.
  • Η συμβολή στην κοινωνική αλλαγή μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αναζητηθούν μέσα από επιστημονικές εταιρείες, ερευνητικά δίκτυα, επαγγελματικές ενώσεις και χώρους εργασίας (ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ.). Για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν pre-tests (πριν την έναρξη της εκπαίδευσης) και post-tests (με την περάτωση της εκπαίδευσης και follow up μετά από 3 μήνες).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων